0
0
کاتالوگ دریافت قیمت
شرکت ماشین صنعت سورنا

کودپاش تمام هیدرولیک کود دامی مدل زراعی 7 متر مکعب

کودپاش کود دامی

این دستگاه با ظرفیت ۷مترمکعب مخزن باقابلیت توزیع یکنواخت انواع کوددامی در مزارع مورد استفاده قرار میگیرد.

مجهزبه سیستم کامل هیدرولیک با حداکثر مانور پذیری تنظیمات و حداقل استهلاک

ایجادشیارو ریزش کود درون شیار که موجب مصرف بهینه کود میشود

مجهز به سیستم تنظیم پاشش سانتریفیوژ با عرض پاشش متغیر بین۱تا ۲۰ متر

مجهز به شیراطمینان جهت ایمنی دستگاهدر برابر صدمات احتمالی

کاهش زمان و هزینه های عملیات کوددهی