0
0
کاتالوگ دریافت قیمت
شرکت ماشین صنعت سورنا

خوراک ساز دام افقی ظرفیت 14 متر مکعب

ماشین آلات دامپروری

خوراکساز دام یا فیدرمیکسر جهت آماده سازی خوراک دام به صورت کاملا خوردشده و میکس شده جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی گوشت و شیر در دامداری ها مورد استفاده قرار میگیرد.استفاده از این دستگاه در دامداری ها باعث صرفه جویی در هزینه ها ی عملیاتی و بالا بردن سطح کیفیت خوراک و افزایش بازدهی شیرو گوشت.کاهش درصد پرت خوراک و قابلیت جیره نویسی دقیق با سیستم توزین نصب شده بر روی دستگاه را حاصل میشوداین دستگاه به نسبت ظرفیت دامداری در حجم های مختلف از ۱٫۵ متر مکعب به صورت هلیس عمودی و ثابت و متحرک و ۴و۶و۸و۱۰و۱۲و۱۴مترمکعب با هلیس افقی ثابت و متحرک با گیربکس های ایرانی و ترک و ایتالیایی بنا به تقاضای مشتری تولید میشود.

خوراکساز دام یا فیدرمیکسر جهت آماده سازی خوراک دام به صورت کاملا خوردشده و میکس شده جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی گوشت و شیر در دامداری ها مورد استفاده قرار میگیرد.استفاده از این دستگاه در دامداری ها باعث صرفه جویی در هزینه ها ی عملیاتی و بالا بردن سطح کیفیت خوراک و افزایش بازدهی شیرو گوشت.کاهش درصد پرت خوراک و قابلیت جیره نویسی دقیق با سیستم توزین نصب شده بر روی دستگاه را حاصل میشوداین دستگاه به نسبت ظرفیت دامداری در حجم های مختلف از ۱٫۵ متر مکعب به صورت هلیس عمودی و ثابت و متحرک و ۴و۶و۸و۱۰و۱۲و۱۴مترمکعب با هلیس افقی ثابت و متحرک با گیربکس های ایرانی و ترک و ایتالیایی بنا به تقاضای مشتری تولید میشود.

خوراکساز دام یا فیدرمیکسر جهت آماده سازی خوراک دام به صورت کاملا خوردشده و میکس شده جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی گوشت و شیر در دامداری ها مورد استفاده قرار میگیرد.استفاده از این دستگاه در دامداری ها باعث صرفه جویی در هزینه ها ی عملیاتی و بالا بردن سطح کیفیت خوراک و افزایش بازدهی شیرو گوشت.کاهش درصد پرت خوراک و قابلیت جیره نویسی دقیق با سیستم توزین نصب شده بر روی دستگاه را حاصل میشوداین دستگاه به نسبت ظرفیت دامداری در حجم های مختلف از ۱٫۵ متر مکعب به صورت هلیس عمودی و ثابت و متحرک و ۴و۶و۸و۱۰و۱۲و۱۴مترمکعب با هلیس افقی ثابت و متحرک با گیربکس های ایرانی و ترک و ایتالیایی بنا به تقاضای مشتری تولید میشود.

خوراکساز دام یا فیدرمیکسر جهت آماده سازی خوراک دام به صورت کاملا خوردشده و میکس شده جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی گوشت و شیر در دامداری ها مورد استفاده قرار میگیرد.استفاده از این دستگاه در دامداری ها باعث صرفه جویی در هزینه ها ی عملیاتی و بالا بردن سطح کیفیت خوراک و افزایش بازدهی شیرو گوشت.کاهش درصد پرت خوراک و قابلیت جیره نویسی دقیق با سیستم توزین نصب شده بر روی دستگاه را حاصل میشوداین دستگاه به نسبت ظرفیت دامداری در حجم های مختلف از ۱٫۵ متر مکعب به صورت هلیس عمودی و ثابت و متحرک و ۴و۶و۸و۱۰و۱۲و۱۴مترمکعب با هلیس افقی ثابت و متحرک با گیربکس های ایرانی و ترک و ایتالیایی بنا به تقاضای مشتری تولید میشود.

خوراکساز دام یا فیدرمیکسر جهت آماده سازی خوراک دام به صورت کاملا خوردشده و میکس شده جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی گوشت و شیر در دامداری ها مورد استفاده قرار میگیرد.استفاده از این دستگاه در دامداری ها باعث صرفه جویی در هزینه ها ی عملیاتی و بالا بردن سطح کیفیت خوراک و افزایش بازدهی شیرو گوشت.کاهش درصد پرت خوراک و قابلیت جیره نویسی دقیق با سیستم توزین نصب شده بر روی دستگاه را حاصل میشوداین دستگاه به نسبت ظرفیت دامداری در حجم های مختلف از ۱٫۵ متر مکعب به صورت هلیس عمودی و ثابت و متحرک و ۴و۶و۸و۱۰و۱۲و۱۴مترمکعب با هلیس افقی ثابت و متحرک با گیربکس های ایرانی و ترک و ایتالیایی بنا به تقاضای مشتری تولید میشود.

خوراکساز دام یا فیدرمیکسر جهت آماده سازی خوراک دام به صورت کاملا خوردشده و میکس شده جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی گوشت و شیر در دامداری ها مورد استفاده قرار میگیرد.استفاده از این دستگاه در دامداری ها باعث صرفه جویی در هزینه ها ی عملیاتی و بالا بردن سطح کیفیت خوراک و افزایش بازدهی شیرو گوشت.کاهش درصد پرت خوراک و قابلیت جیره نویسی دقیق با سیستم توزین نصب شده بر روی دستگاه را حاصل میشوداین دستگاه به نسبت ظرفیت دامداری در حجم های مختلف از ۱٫۵ متر مکعب به صورت هلیس عمودی و ثابت و متحرک و ۴و۶و۸و۱۰و۱۲و۱۴مترمکعب با هلیس افقی ثابت و متحرک با گیربکس های ایرانی و ترک و ایتالیایی بنا به تقاضای مشتری تولید میشود.